Historie

Vysokonapěťové zkušebnictví je poměrně úzký, technicky velmi specifický a náročný obor. Erudice pracovníků v tomto oboru zcela logicky souvisí s přístrojovým vybavením zkušebny a jejím pracovním zaměřením. Kromě špičkových zkušeben vysokého napětí, přístrojově vybavených i pro výzkumně-vývojové práce se zkušebním a měřicím zařízením střídavého i impulsního napětí, ve kterých pracují technici na vysoké odborné úrovni, působí v ČR poměrně velké množství zkušeben, vybavených pro provozní diagnostická měření a zkoušky elektrických strojů a zařízení vysokého napětí s odpovídající, často mobilní technikou. I v nich pracují technici na velmi dobré odborné
úrovni, kteří však vzhledem k provoznímu charakteru jejich činnosti nemají takovou možnost zvyšování odborné úrovně, jako pracovníci zkušeben špičkových. Jejich oblast působení je převážně vymezena působností jejich firmy - např. zkušebny při rozvodných energetických a.s., ve výrobních elektrotechnických firmách, zkušebny ČD či METRO. Přitom tyto zkušebny vykonávají obdobnou činnost, používají podobné či stejné zkušební zařízení a aplikují stejné předpisy a metodiky. Protože převážná část těchto zkušeben byla v minulosti organizačně začleněna do ČEZu, zajišťoval tento podnik i jejich metodické řízení, aby si zkouškami svých elektrických zařízení zajistil jejich kvalitu - bezpečnost a provozuschopnost. Pro zkušebny byly již od roku 1972 organizovány odborné, tematicky zaměřené semináře, na kterých byli pracovníci zkušeben seznamováni s novinkami v elektrotechnické výrobě, ve zkušební technice i v normalizační činnosti. Zpětnou vazbou pak byly výměny zkušeností pracovníků zkušeben, které v řadě případů vedly ke změnám, doplňkům, případně i tvorbě nových norem. Proto se po rozdělení ČEZ na řadu samostatných akciových společností rozhodli pracovníci zkušeben ve společné spolupráci pokračovat.

 V roce 1996 byla na společné schůzi pracovníků 32 zkušeben založena Asociace zkušeben vysokého napětí - AZVN - jako dobrovolné odborné sdružení právnických i fyzických osob, vybavených pro zkoušky a měření elektrických zařízení vysokého napětí nebo jejich izolačních systémů. V jejích stanovách jsou zakotveny následující programové cíle:

"Dbát o odbornou úroveň činností zkušeben vysokého napětí, odpovídající současně platným českým
a mezinárodním technickým normám a předpisům v oblasti vysokonapěťového zkušebnictví:

  • zajišťováním odborných seminářů a konzultací
  • kontrolou odborné úrovně zkušeben."

 Za dobu svého působení již AZVN získala v odborných kruzích i u provozovatelů energetických zařízení dobré jméno a pro zkušebny vysokého napětí je dnes i prestižní záležitostí být členem AZVN.

Význam AZVN si dobře uvědomuje již řada provozovatelů, zejména pak techničtí pracovníci, provozující elektrické stroje, přístroje a zařízení s izolačními systémy vysokého napětí v elektrárnách, v energetických nebo průmyslových rozvodnách.

NABÍDKA PUBLIKACE MAPUJÍCÍ HISTORII AZVN:

Na výroční schůzi AZVN v r. 2011 byla zájemcům rozdána drobná publikace „paměti starého zkušebáka“. Její autor Ing. Alfons Limpouch v ní shrnul a archiváliemi zdokumentoval nejen období od vzniku AZVN v r. 1996, ale i stručný přehled pracovních porad a seminářů pracovníků vysokonapěťového zkušebnictví od r. 1971. Vzhledem k zájmu dalších pracovníků, rozhodl výbor o dotisku brožury. Zájemci se mohou přihlásit emailem u předsedy AZVN Ing. Aschenbrennera predseda@azvn.cz nebo přímo u Ing. Limpoucha alfons.limpouch@seznam.cz

  •  drobný náhled na publikaci je ke stažení zde.