Zkoušky

PŘEHLED ČINNOSTÍ ZKUŠEBEN

 

1.         Zkoušky ochranných a pracovních pomůcek  
1.1        zkoušečky napětí  
1.2        fázovací soupravy  
1.3        izolační tyče, záchranné háky, pojistkové kleště  
1.4        uzemňovací a zkratovací soupravy  
1.5        dielektrické rukavice, dielektrická obuv  
1.6        pomůcky pro práce pod napětím speciální:  
1.6.1      vodivé obleky  
1.6.2      rukávy a izolační materiály  
1.6.3      ruční nářadí  
1.6.4      izolační žebříky  
1.6.5      mobilní pracovní plošiny  
1.6.6      izolační koberce  
1.6.7      izolační přikrývky  
1.6.8      pevné ochranné kryty  
1.6.9      ohebné kryty vodičů  
   
   

Zkoušky provádějí tyto zkušebny: E-01, E-04, E-05, E-06, E-09, E-14, E-18, E-21, E-22, E-24, E-26, E-28, E-35, E-36, E-39, E-40, E-41, E-45, E-48, E-49, E-51, E-52, E-56, E-57, E-58, E-60E-71, E-73, E-91

 

2.         Měření a diagnostika elektrických strojů točivých  
2.1        měření izolačního odporu vinutí      
2.2        měření kapacity a ztrátového činitele tg δ  
2.3        měření částečných výbojů:  
2.3.1     galvanickou metodou  
2.3.2     induktivně vázanou sondou  
2.3.3     akustickou sondou  
2.3.4     diferenciální elektromagnetickou sondou  
2.4        zkouška střídavým napětím 50 Hz  
2.5        zkouška stejnosměrným napětím  
2.6        zkouška napětím velmi nízkého kmitočtu (0,1 Hz)  
2.7        indikace ozónu v chladicím vzduchu  
2.8        závitová impulsní zkouška  
2.9        zkouška atmosférickým impulsem (krátkým)  
2.10      měření ztrát nakrátko  
2.11      měření proudu a ztrát naprázdno  
2.12      zkouška závitové izolace zvýšeným napětím  
2.13      měření mohutnosti vibrací  
2.14      zkouška závitové izolace Vf impulsem  
2.15      měření činného odporu vinutí  

 Zkoušky provádějí tyto zkušebny: E-01, E-05, E-07, E-15, E-17, E-25, E-32, E-37, E-38, E-43, E-44, E-45, E-56, E-60

 

3.        Měření a diagnostika elektrických strojů netočivých  
3.1       měření izolačního odporu  
3.2       měření kapacity a ztrátového činitele tg δ  
3.3       měření částečných výbojů na výkonových transformátorech  
3.4       měření částečných výbojů na přístrojových transformátorech  
3.5       měření zotaveného napětí (RVM)  
3.6       měření kmitočtové odezvy (FRA)  
3.7       měření poměru C2/C50 u výkonových transformátorů  
3.8       měření ultrazvukové emise  
3.9       zkouška napětím:  
3.9.1    střídavým přiloženým  
3.9.2    střídavým indukovaným  
3.9.3    atmosférickým impulsem  
3.9.4    spínacím impulsem  
3.10     měření odporu vinutí  
3.11     měření proudu a ztrát naprázdno výkonového transformátoru  
3.12     měření napětí a ztrát nakrátko výkonového transformátoru  
3.13     měření převodu, skupiny spojení a natočení fází výkonového transformátoru  
3.14     oteplovací zkouška:  
3.14.1  výkonového transformátoru ponořeného do oleje  
3.14.2  suchého výkonového transformátoru  

Zkoušky provádějí tyto zkušebny: E-01, E-04, E-05, E-06, E-08, E-10, E-11, E-14, E-15, E-17, E-20, E-22, E-24, E-25, E-26, E-30, E-31, E-32, E-33, E-34, E-38, E-39, E-40, E-41, E-42, E-43, E-44, E-45, E-47, E-49, E-50, E-51, E-53, E-55, E-56, E-60E-71, E-91

 

4.       Rozbory izolačních olejů  
4.1      relativní mezipovrchové napětí na rozhraní olej - voda:  
4.1.1   kapáním  
4.1.2   tenzometricky  
4.2     stanovení čísla kyselosti:  
4.2.1   kolorimetricky (titračně)  
4.2.2   potenciometricky  
4.3.     určení ztrátového činitele a relativní permitivity:  
4.3.1   Scheringovým můstkem ve vyhřívací komoře  
4.3.2   Dieltest (fy BAUR)  
4.4      určení vnitřní rezistivity při stejnosměrném napětí:  
4.4.1   měřičem malých prodů  
4.4.2   Dieltest (fy BAUR)  
4.5     obsah inhibitoru v minerálním izolačním oleji:  
4.5.1   kvantitativně  
4.5.2   kvalitativně  
4.6      barva:  
4.6.1   podle stupnice ISO (barevní standardy)  
4.6.2   na colorimetru  
4.7     stanovení mechanických nečistot:  
4.7.1   váhově   
4.7.2   pod mikroskopem  
4.8      stanovení kalů nerozpustných v n-heptanu  
4.9      určení průrazného napětí při síťovém kmitočtu  
4.10    obsah vody v izolačním oleji  
4.11    celkový obsah plynů rozpuštěných v izolačním oleji metodou:  
4.11.1  vakuovou - vícenásobnou extrakcí (Toeplerova pumpa)  
4.11.2  vakuovou - částečnou extrakcí  
4.11.3  statického HEADSPACE  
4.11.4  dynamického HEADSPACE  
4.12     zkouška tepelně oxidační stálosti olejů  
4.13     určení IČ spektra izolačního oleje  
4.14     stanovení indexu lomu izolačního oleje  
4.15     stanovení obsahu PCB látek v elektroizolační kapalině  
4.15.1   stanovení obsahu PCB látek v minerálním oleji  
4.16     viskozita  
4.17     bod vzplanutí:  
4.17.1  v uzavřeném kelímku  
4.18     emulgační vlastnosti  
4.19     stanovení kovů ve vodě, výluzích a oleji  
4.20     stanovení počtu a velikosti částic  
4.21     stanovení hustoty  
4.21.1   hustoměrem  
4.21.2   metoda oscilační U - trubice  

 Zkoušky provádějí tyto zkušebny: E-01, E-08, E-10, E-11, E-15, E17, E-19, E-22, E-24, E-25, E-26, E-27E-30, E-33, E-34, E-35, E-36, E-38, E-39, E-42, E-45, E-46, E-47, E-49, E-54, E-55, E-56, E-71, E-91

 

5.       Diagnostika vad transformátoru analýzou plynů rozpuštěných v izolační kapalině metodou plynové chromatografie (DGA) s extrakcí:  
5.1      vakuovou - pomocí Toeplerovy pumpy  
5.2      vakuovou - částečnou extrakcí  
5.3      statickým HEADSPACE  
5.4      dynamickým HEADSPACE  

Zkoušky provádějí tyto zkušebny: E-01, E-08, E-17, E-22

 

6.       Diagnostika stavu plynové náplně zařízení plněných SF6  
6.1      stanovení obsahu vodu  
6.2      stanovení čistoty plynu  
6.3      plynově-chromatografická analýza rozkladných produktů  

Zkoušky provádějí tyto zkušebny: E-01, E-31, E-40, E-41, E-42, E-71, E-91

 

 7.      Zkoušky kabelů a kabelových souborů  
 7.1      měření činného (ohmického) odporu jader  
 7.2      měření izolačního odporu  
 7.3      měření částečných výbojů  
 7.4      zkouška napětím:  
 7.4.1    stejnosměrným  
 7.4.2    střídavým nízkého kmitočtu (0,1 Hz)  
 7.5.     ztrátového činitele tg δ při 0,1 Hz  

Zkoušky provádějí tyto zkušebny: E-01, E-02, E-04, E-05, E-06, E-07, E-21, E-23, E-37, E-39, E-40, E-41, E-42, E-43, E-44, E-45, E-56, E-71, E-91

 

 8.      Zkoušky svodičů přepětí  
 8.1      ventilové bleskojistky:  
 8.1.1    měření svodového proudu  
 8.1.2    měření střídavého zapalovacího napětí  
 8.1.3    měření impulsního zapalovacího napětí  
 8.1.4    měření částečných výbojů  
 8.2      omezovače přepětí:  
 8.2.1    měření svodového proudu 50 Hz  
 8.2.2    měření svodového proudu 150 Hz
 
 8.2.3    měření referenčního napětí  
 8.2.4    měření ztrátového výkonu  
 8.2.5    měření částečných výbojů  
 8.2.6    indikace svodového proudu při provozním napětí  

Zkoušky provádějí tyto zkušebny: E-01, E-04, E-06, E-24, E-26, E-31, E-40, E-41, E-42, E-45, E-71, E-91

 

 9.      Zkoušky izolátorů a izolátorových závěsů  
 9.1      zkouška střídavým napětím  
 9.2      zkouška impulsním napětí  

Zkoušky provádějí tyto zkušebny: E-04, E-05, E-06, E-11, E-14, E-26, E-33, E-39, E-43, E-45, E-51, E-53, E-71, E-91

 

 10.     Zkouška rozvaděčů       
 10.1     měření izolačního odporu     
 10.2     zkouška střídavým napětím  
 10.3     zkouška impulsním napětím  
 10.4     měření přechodového odporu  
 10.5     zkoušky stejnosměrným napětím  

Zkoušky provádějí tyto zkušebny: E-01, E-04, E-05, E-11, E-16, E-20, E-21, E-24, E-26, E-28, E-39, E-40, E-41, E-43, E-44, E-45, E-51, E-53, E-56, E-71

 

 11.     Zkoušky spínacích přístrojů  
 11.1     zkouška střídavým napětím  
 11.2     zkouška impulsním napětím  
 11.3     měření soudobosti a časů spínání  
 11.4     měření dynamických charakteristik vypínačů  
 11.5     měření statického odporu hlavní proudové dráhy  
 11.6     zkoušky vn pro zařízení nn  

Zkoušky provádějí tyto zkušebny: E-01, E-04, E-05, E-11, E-20, E-26, E-31, E-39, E-40, E-41, E-42, E-43, E-45, E-51, E-53, E-55, E-56, E-71, E-91

 

 12.     Kalibrace měřících systémů vysokého napětí  
 12.1     střídavé napětí  
 12.2     stejnosměrné napětí  
 12.3     impulsní napětí  

Zkoušky provádějí tyto zkušebny: E-04, E-05, E-06

 

 13.      Kalibrace měřících systémů velkých proudů  
 13.1      střídavý proud  
 13.2      impulsní proud  

Zkoušky provádějí tyto zkušebny:  E-05, E-06

 

 14.      Měření velkých zemnicích soustav  
 14.1      dotykové a krokové napětí  
 14.2      celkový odpor  

Zkoušky provádějí tyto zkušebny: E-06, E-14, E-17, E-31, E-40, E-41, E-44, E-59

 

 15.      Měření oteplení elektrických rozvodných zařízení  
 15.1      termovizní měření  
 15.2      dotykovými teploměry a termočlánky  

Zkoušky provádějí tyto zkušebny: E-14, E-20, E-23, E-26, E-39, E-40, E-41, E-44, E-47, E-51, E-53, E-56, E-71, E-91

 

 16.      Měření v rámci EMC  
 16.1      měření kvality elektrického napětí (velikost napětí, pokles napětí a přepětí, harmonické zkreslení, nesymetrie a rychlé změny napětí - flikr)  
 16.2      měření elmag. pole v pásmu vlivu elektrizační soustavy  
 16.3      měření vf. rušení od venkovních vedení a zařízení vn avvn  
 16.4      zkoušky odolnosti zařízení proti rušení rázovým impulsem  
   

Zkoušky provádějí tyto zkušebny: E-04, E-05, E-14, E-59, E-91
 

 17.        Zkoušky izolací vysokým napětím
 
 17.1        stejnosměrným  
 17.2        střídavým  
 17.3        impulsním  

Zkoušky provádějí tyto zkušebny: E-20, E-35, E-43, E-57, E-58

 

18.        Zkoušky keramických a skleněných izolačních materiálů  
 18.1       elektrická pevnost  
 18.2       výdržná napětí  

 Zkoušky provádějí tyto zkušebny:

 

 19.        Zkoušky pevné izolace na bázi celulózy  
 19.1        PPS  
 19.2        furany  
 19.3        obsah vody v pevné izolaci  

Zkoušky provádějí tyto zkušebny: E-01, E-08

 

 20.        Odběry vzorků pro laboratorní rozbory  
 20.1        elektroizolační kapaliny:  
 20.1.1     pro fyzikální a chemické parametry  
 20.1.2     pro DGA  
 20.2        papírová izolace  
 20.3        SF6  

Zkoušky provádějí tyto zkušebny : E-01, E-06, E-08, E-10, E-11, E-14, E-15, E-17, E-22, E-24, E-25, E-26, E-30, E-31, E-34, E-39, E-40, E-41, E-42, E-45, E-47, E-49, E-50, E-54, E-55, E-56, E-60E-71, E-91